Home Enquiry Form Contact Us Partners
       
Follow Us on
Program Schedule For 21st September 2014
PROGRAMME DURATION
12:05 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.55
1:00 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 1.80
4:00 Live Beni Sahab Gurudwara 0.60
5:00 Live Beni Sahab Gurudwara 0.55
5:55 Brahma Kumaris 0.20
6:15 Disha Darpan 0.20
6:35 Lahadi Guru 0.30
7:05 Param Pujya Sri Sudhanshu ji Maharaj 0.20
7:25 Baba Karmyogi JI 0.20
7:45 Kumar Swami JI 0.25
8:10 Gorang 0.80
9:30 Suraj Ads 0.30
10:00 D-Jeevan Magya Katha 0.30
10:30 Rashtra Bhakti 0.30
11:00 Dharmdas Ji 1.20
13:00 Bandudev Ji 0.60
14:00 Live Swami Nilesh Ji 0.25
14:30 Live Swami Nilesh Ji 0.10
14:40 Live Swami Nilesh Ji 0.20
15:00 Live Swami Nilesh Ji 0.60
16:00 Live Swami Nilesh Ji 0.60
17:00 D-Live Vijaykaushal Ji 0.60
18:00 D-Jeevan Maglya Katha 0.40
18:40 Tapeshwarinanda Ji 0.20
19:00 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.25
19:25 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.25
19:50 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.25
20:15 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.25
20:40 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.20
21:00 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.20
21:20 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.20
21:40 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.20
22:00 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.20
22:20 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.05
22:25 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.10
22:35 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.15
22:50 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.10
23:00 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.25
23:25 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.20
23:45 Live Bhajan Sandhya(Virat Bhajan Amrit Ganga) 0.20
 
Content copyright 2013. Disha TV. All rights reserved.